Nước thải công nghiệp giấy

Ngày 11-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Nước thải công nghiệp giấy

Các dòng thải chính của nhà máy sản xuất bột giấy và giấy bao gồm:

  • Dòng thải rửa nguyên liệu chứa các chất hữu cơ hòa tan, đất đá, thuốc bảo vệ thực vật, vỏ cây,…
  • Dòng thải của quá trình nấu và rửa sau nấu chứa phần lớn các chất hữu cơ hòa tan, các hóa chất nấu và một phần xơ sợi. Dòng thải có màu tối nên thường được goi là dịch đen. Dịch đen có nồng độ chất khô khoảng 25 – 35%, tỉ lệ giữa chất hữu cơ và vô cơ là 70 : 30.
  • Dòng thải từ công đoạn tẩy của các nhà máy sản xuât bột giấy bằng phương pháp hóa học và bán hóa chứa các hợp chất hữu cơ, lignin hòa tan và hợp chất tạo thành của những chất đó với chất tẩy ở dạng độc hại, có khả năng tích tụ sinh học trong cơ thể sống như các hợp chất clo hữu cơ, làm tăng AOX trong nước thải. Dòng thải này có độ màu, giá trị BOD và COD cao.
  • Dòng thải từ quá trình nghiền bột và xeo giấy chủ yếu chứa xơ sợi mịn, bột giấy ở dạng lơ lửng và các chất, phụ gia như nhựa thông, phẩm màu, cao lanh.
  • Nước ngưng của quá trình cô đặc trong hệ thống xứ lý thu hồi hóa chất từ dịch đen. Mức độ ô nhiễm của nước ngưng phụ thuộc vào loại gỗ, công nghệ sản xuất.
  • Dòng thải từ công nghệ xeo giấy chứa chủ yếu bột giấy và các chất phụ gia. Nước này được tách ra từ các bộ phận của máy xeo giấy như khử nước, ép giấy.
  • Bảng: Công nghệ sản xuất và tài lượng nưốc thải của một số công ty giấy ở Việt Nam
Cơ sở Công nghệ sản xut Tải lưng nước thải (m3/1tấn giấy) Đặc tính nưc thải
BOD5 COD SS
1 Sunfat, có thu hồi kiềm 400 – 500 85 500 63
2 Hóa nhiệt, không thu hồi kiềm 200 80- 160 400 – 800 150 – 200
3 Xút, không thu hồi kiềm 500 650 1050 172
4 Xút, không thu hồi kiểm 500 – 600 125 253 150

Tùy theo từng công nghệ và sản phẩm, lượng nước thải tính trên sản phẩm giấy có thể từ 200 đến 500 m3/ltấn giấy. Trong các nhà máy giấy hầu như tất cả lượng nước thải mang theo các tạp chất, hóa chất, bột giấy, các chất ô nhiễm dạng hữu cơ và vô cơ.

Kết quả khảo sát ở một số công ty giấy Việt Nam cho thấy, tải lượng nước thải tính cho 1 tấn giấy sản phẩm từ 200 đên 600 m3. Các công ty này sản xuất cả bột giấy và giấy, trong đó chỉ có Công ty giấy Bãi Bằng có hệ thống thu hồi kiềm và hầu như các công ty khác đều không có tuần hoàn sử dụng nước trong công nghệ sản xuất giấy.