Phương pháp oxy hóa khử trong nước thải công nghiệp

Ngày 12-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Phương pháp oxy hóa khử

Các chất bẩn trong NT công nghiệp có thể phân ra hai loại: vô cơ và hữu cơ.

Các chất hữu cơ thường là đạm, mỡ, đường, các hợp chất chứa phenol, chứa nitơ,… nên có thể bị phân hủy vi sinh vật, do đó có thể dùng phương pháp sinh học để xử lý.

Các chất vô cơ thường là những chất không xử lý bằng phương pháp sinh học được. Các ion kim loại nặng không thể XL bằng VSV cũng như không loại được dưới dạng cặn, chỉ 1 phần bị hấp phụ bằng BHT. Thủy ngân, asen,… còn là những chất rất độc khó XL mà còn tiêu diệt các VSV có lợi trong NT.

1. XLNT chứa xianua bằng phương pháp oxy hóa khử

Việc lựa chọn biện pháp XLNT phụ thuộc vào tính chất lý hóa của NT. Cách   thức thường dùng là oxy hóa xianua chuyển sang dạng xianat, feri, fero, các cặn kết tủa từ những xianua đơn giản, phức chất rồi sau đó tách khỏi nước thải bằng phương pháp lắng hoặc lọc.

Cần ưu tiên lựa chọn biện pháp oxy hóa xianua độc thành xianat không độc vì đây là biện pháp tốt nhất. Ở đây, nhóm CN-  bị phân hủy hoàn toàn và nước sẽ không nhiễm bẩn trở lại bởi các chất xianua.

Một số các chất hay dùng:

  • Dùng hypoclorit:

+ để oxy hóa xianua đơn giản, tan độc:

CN-           +    OCl-                CNO- + Cl-

+ để oxy hóa xianua phức hợp, tan, độc

  • Dùng clo lỏng trong môi trường kiềm:

+ để oxy hóa xianua đơn giản, tan độc:

CN-   + Cl2 + 2OH-                CNO- + Cl-+ H2O

+ để oxy hóa xianua phức hợp, tan độc:

  • Dùng permanganat:

+ để oxy hóa xianua đơn giản, tan độc:

+ để oxy hóa xianua phức hợp, tan độc:

Lưu ý:- quá trình oxy hóa là nhờ oxi nguyên tử mới sinh, không phải là O2  nên nếu làm thoáng thì xianua không thể bị oxy hóa được mà chỉ một phần bị thổi đi mà thôi.