Thành lập Năm 1987


Công nghệ xử lý nước thải Việt Nam
Công nghệ xử lý nước thải Việt Nam là sự ứng dụng khoa hoc công nghệ môi trường, hóa học xanh, quan trắc môi trường, sử dụng các thiết bị điện tử để theo dõi, mô hình hóa và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ít bị ảnh hưởng do những tác động tiêu cực của con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội đất nước, cảu dân tộc và nhân loại, sự biến đổi 1 số thành phần môi trường sẽ gây tác động đáng kể đối với các hệ sinh thái. Vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường luôn là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và cấp bách của mỗi quốc gia đang phát triển...
dịch vụ chính
tin tức nổi bật